Официальный веб-сайт учреждения образования
«Cредняя школа № 50» г. Гомеля

г. Гомель, ул. Осипова, 17
тел. 32-05-25

school50@jdroo.by

Поиск информации
Наши достижения

PreviousNext
Ваше мнение
Кто по вашему мнению в большей мере должен заниматься воспитанием ребенка в 6-ой день недели?
семья
школа
другое
Дальнейшее образование


ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ


2019 ГОДПрезидент Беларуси А.Г.Лукашенко сообщил, что 2019 год в Беларуси также будет Годом малой родины. Глава государства пояснил, что на принятие такого важного решения подвигли размышления о важности малой родины в судьбе каждого человека.
Читать полностью:  https://news.tut.by/economics/580474.html

Читать полностью:  https://news.tut.by/economics/580474.html

"На разных языках из века в век дорогу к знанью ищет человек ..."

PDF Печать E-mail
Методические объединения учителей
Автор: Administrator   

« Афiцыйны  стыль  маулення. Жанры.

 

Сфера  выкарыстання» (6 клас)

Мэта:

- Садзейнiчаць засваенню  вучнямi  паняцця  афiцыйны стыль маулення праз:

1) мауленчыя  сiтуацыi  яго  ужывання;

2) сферу i  мэту   яго  выкарыстання;

3)асноуныя асаблiвасцi мовы;

4) жанры

- Фармiраваць  уменнi  фармуляваць  тэкст  заявы, аб явы ; падпiсваць  адрас  на  канверце

- Пашыраць  моуную  культуру  вучняу.

 

Абсталяванне: форма  для  напicання  заявы, канверты, вiзiтныя  карткi

Эпiграф: «Толькi  тады веды  робяцца  нашым  сталым  набыткам,калi

мы  прыходзiм  да  iх  самi».

Дэвiз: Лепш менш- ды  лепш.

 

 

ХОД  УРОКА

1 АРГАНIЗАЦЫЙНЫ  МОМАНТ

2ПРАВЕРКА  ДАМАШНЯГА  ЗАДАННЯ

Адказы  настаунiка  на  пытаннi, якiя  узнiклi  падчас  выканання  дамашняга  задання.

3 АРФАГРАФIЧНАЯ  ХВIЛIНКА

-Запiшыце  словы  у  адпаведнасцi  з  новымi  правiламi  арфаграфii:

1959                                         2008

Партмане

Рэзюме                                             Э

Пенсне

Камюнiке

- вучнi разам  з  настаунiкам  падбiраюць  да iншамоуных  слоу  агульнаужывальнае

Партманэ- прамавугольнай  формы  кашалёк  для  грошай  або   дзелавых  папер

Рэзюмэ-вывад

Пенснэ- акуляры  без  дужак

Камюнiке-афiцыйнае  паведамленне  па  пытаннях   мiжнароднага  значэння.

3 ПАВЕДАМЛЕННЕ  НОВАЙ  ТЭМЫ  УРОКА.   А) АКТУАЛIЗАЦЫЯ  ВЕДАУ

Слова  настаунiка

- Прачытайце  назвы  стыляу  маулення.Якога стыля  не iснуе?

Мастацкi

Гутарковы

Навуковы

Афiцыйны !

Апiсальны

Публiцыстычны

-Давайце  паспрабуем  да  слова афiцыйны  падабраць  сiнонiмы

Афiцыйны- дзелавы, строгi, аутарытэтны

Успомнiце, у  якiх  мауленчых  сiтуацыях  вы маглi сустракацца  з  гэтым  словам?

4 ЗАМАЦАВАННЕ  ВЕДАУ, ФАРМIРАВАННЕ УМЕННЯУ I НАВЫКАУ

1 Часткова- пошукавы  этап урока

А)Работа з  падручнiкам

Дзецям  патрэбна  самастойна запоунiць  кластар ,карыстаючыся п№13 падручнiка праз

Сiстэматызацыю  тэарэтычнага  матэрыялу i на  гэтай  падставе  размеркаваць  у  адпаведнае  месца.

АФIЦЫЙНЫ  СТЫЛЬ

Сфера                           Мэта                              Жанры                      Асаблiвасцi мовы

выкарыст.

2 . На матэрыяле  пр 75 падручнiка па  асаблiвасцях  мовы   вызначце  належнасць тэкстау

да  стыляу  маулення

3. У кожнага  вучня  на партах  знаходзiцца  камплект  дзелавых папер: канверт  або  паштовая  картка, форма  для  напiсання  заявы, вiзiтная  картка.

Вучнi пад  кiраунiцтвам  настаунiка  спрабуюць  правiльна  напiсаць  заяву  на iмя  дырэктара  школы  аб  жаданнi займацца  на  факультатыве  або  у  гуртку  па iнтарэсах  на

раней  падрыхтаваным  бланку;

Настаунiк  прапануе  вучням  уявiць  звычайную  жыццёвую  сiтуацыю, калi яны ведаюць,што заутра    не  будуць у  школе i што загадзя  трэба  прынесцi заяву  аб  вызваленнi вас  ад  вучэбных  заняткау  класнаму  кiраунiку, якi пры  неабходнасцi павiнен прадставiць  дадзены  дакумент дырэктару  школы.(Вучнi вучацца фармуляваць  тэкст  такой  заявы).

4  Вучнi пад  кiраунiцтвам  настаунiка  стараюцца  адпаведна  прынятаму  парадку  падпiсвання  паштовых  дакументау  падпiсаць канверт , загадзя  падумаушы  над   тым,  каму  яны  хацелi б  перадаць iнфармацыю.

5 Вучнi знаёмяцца  з  вiзiтнай  карткай . Для  чаго  яна  выкарыстоуваецца,якая iнфармацыя  перадаецца i якiя  правы  ёсць  у  таго, хто  атрымау  такi афiцыйны  дакумент.

( на  дошцы- узор  вiзiтнай  карткi).

6 –Сярод  жанрау  афiцыйнага  стылю ёсць  афiцыйны  дакумент,якi называецца  Закон(значнасць  прыдае  прапiсная  лiтара). Перакладзём вытрымку  з  асноунага  Закона

РБ –Канстытуцыi i дакажам, што дадзены  тэкст  адносiцца  да  афiцыйнага  стылю  маулення.

В  соответствии  с  Конституцией  Республики  Беларусь  государственными языками  Республики  Беларусь  являются  русский  и  белорусский  языки.

Словы  для  даведкi: в соответствии-у  адпаведнасцi, государственный-дзяржауны

5 РЭФЛЕКСIЯ

Метад»Закончы  фразу»

Урок  быу цiкавы,таму  што…

Урок  быу  нецiкавы,таму што…

Мой  настрой  быу:а)звычайны,б)вясёлы,в)дрэнны.

6 Выстауленне i каменцiраванне  адзнак

7 Дамашняе  заданне

Пр.78,п№13.


Обновлено 30.10.2011 20:06
 

Министерство

образования республики БеларусьaduДетский

правовой сайтАкадемия

последипломного образованияГомельский городской

исполнительный комитетГомельский

областной институт развития образования