Печать
Метадычная скарбонка
Автор: Administrator   


Што   было  напісана  на  пярсцёнку?

Жыў-быў у адной дзяржаве мудры цар, быў у яго верны і любімы сябар. Перад смерцю цар сказаў свайму сябру: «Ты самы дарагі мне чалавек, і я хачу зрабіць табе падарунак — вазьмі з майго пальца пярсцёнак І, не чытаючы таго, што напісана на ўнутраным баку, надзень сабе на палец. Як бы цяжка табе ні было, пярсцё­нак не здымай. I толькі тады, калі ты не захочаш жыць, знімі пярсцёнак і прачытай надпіс».

Цар памёр. Жыццё яго сябра было цяжкае І невыноснае. Настаў момант, калі ён вырашыў скончыць жыццё самагубствам, пайсці назаўсёды з жыцця. Успомніў на­каз цара, зняў пярсцёнак і прачытаў надпіс:

« ……………………………………………………».Конкурс «Прадоўжы прыказку, падабраўшы антонімы»

Настаўнік. Нагадайце, калі ласка, што такое антонімы. (Словы з процілеглым значэннем.)

1. Адною рукою дае, а дзвюма ...

2. Адны пануюць, другія ...

3. Бацькаўшчыны не купляюць І не ...

4. Добрая слава людзей збірае, а......

5. Лепш адзін прыяцель, як дзесяць ...

6. Лёгка пасварыцца,......

7. Лета збірае, а ... праядае.

8. Слухай многа, а гавары ...

9. Здароўе лёгка страціць, ды ......

10. Па адзенні сустракаюць, а па розуму ...II конкурс «Ці ведаеце вы?»

Устанавіце адпаведнасць паміж фразеалагізмамі і іх значэннем.

1) агарод гарадзіць               а) рабіць няўмела, абы-як

2) Богу душу аддаць                б) пагрозліва, варожа ставіцца да каго-небудзь

3) валіць праз пень калоду   в) памерці

4) за саломінку ўхапіцца         г) задумваць, распачынаць справу, з якой многа

клопату

5) іграць першую скрыпку   д) паспрабаваць выратавацца хоць якім, хоць і

ненадзейным спосабам

6) на злобу дня                      е) пад уладай

7) на мякіне не правядзеш     з) быць галоўным у якой-небудзь справе

8) на хвост станавіцца           к) перавага над іншымі, першае месца

9) пад ботам                           ё) быць галоўным у якой-небудзь справе

10) пальма першынства         і) не перахітруеш, не абдурыш, не ашукаешАдказы: 1г, 2в, За, 4д, 5ё, 6ж, 7і, 86, 9е, 10к.IV конкурс «Устанаві адпаведнасць паміж рускімі і беларускімі фразеалагізмамі»

1)держать ушки на макушке                а) пераначуем — болей пачуем

2) у чёрта на куличках                         б) на першых часах

3) дать дрозда                                        в) улезці як сучка ў збан

4) ни холодно ни жарко                        г) ні за што

5) не учи учёного                                  д) каб цябе качкі затапталі

6) без царя в голове                              е) ні свярбіць ні баліць

7) попасть в переплёт                        ё) даць дыхту

8) забодай тебя комар                       ж) клёку ў галаве не мае

9) всяк сверчок знай свой шесток       з) не вучы старога ката смятану злізваць

10) утро вечера мудренее                 і) за блізкім светам

Адказы: 1к,2і,3ё,4е,5з,6ж,7в,8д,9л,10а.